سبک کارتی

شخص

علی نوری

پایه گذار
شخص

سعید محمدی

توسعه دهنده ارشد

سبک فلت

شخص

حامد بهرام نیا

توسعه دهنده اصلی
شخص

سمیرا اسدی

طراح سایت
شخص

وحید عزیزی

مدیر پشتیبانی