ملاقات با تیم ما

حمیدجعفری

بنیانگذار / مدیرعامل
توسعه
ملاقات با تیم ما

رها جمالی

بنیانگذار / مدیرعامل
تیم پشتیبانی
ملاقات با تیم ما

رباب اسدی

ملاقات با تیم ما

احد اسدی

ملاقات با تیم ما

سحر موسوی

ملاقات با تیم ما

علی جمالی

شرکت ما